• Domů
 • Řád pro vrácení zboží

Řád pro vrácení zboží

 1. Tento Řád pro vrácení zboží v zákonné lhůtě (dále jen „řád“) obchodní společnosti obchodní společnosti VIPOR, v.o.s., se sídlem  Ostrava 1, Sládkova 27, PSČ: 702 00, identifikační číslo: 47985763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. AXVIII 834 (dále jen „dodavatel“) obsahuje poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně informací o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Tento řád se vztahuje výhradně na prodej zboží v internetovém obchodě, který je dodavatelem provozován na internetové adrese www.vipor.cz .
 2. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto řádu má pouze osoba v postavení spotřebitele. Tento řád se zejména nevztahuje na případy, kdy kupující je právnická osoba nebo jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 4. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení dle předešlého odstavce za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje, přičemž oznámení musí být adresováno do provozovny dodavatele Vipor, v.o.s. na ulici Vřesinská č.2232,Ostrava-Poruba, PSČ 708 00. V odstoupení musí být specifikována smlouva, od které spotřebitel odstupuje, údaj o odstoupení, jméno a adresa spotřebitele a dále číslo účtu, na který si spotřebitel přeje vrátit peníze, bude-li odstoupení oprávněné. Pro rychlejší komunikaci se doporučuje uvést i telefon a e-mailová adresa spotřebitele. Pro odstoupení může spotřebitel využít formulář, který je přílohou tohoto řádu, není to však jeho povinností.
 5. Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a dále kopii dokladu o koupi. Vrácené zboží nesmí být zasláno na dobírku. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), nepoškozené a bez známek opotřebení. V opačném případě je dodavatel oprávněn si odečíst škodu, která mu poškozením zboží vznikla, přičemž tato škoda se může rovnat i kupní ceně zboží. Spotřebitel je zejména povinen dbát na to, aby se zboží nepoškodilo při přepravě, tedy opatřit zboží vhodným obalem.
 6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto řádu zejména v následujících případech:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 7. Byl-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, včetně nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Peníze vrátí dodavatel spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží odeslal. Spotřebitel dále odpovídá dodavateli zejména za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je vhodné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

V Ostravě  dne 1.3.2014