Reklamace

 1. Tento reklamační řád obchodní společnosti obchodní společnosti VIPOR, s.r.o., se sídlem  Ostrava 1, Sládkova 27, PSČ: 702 00, identifikační číslo: 47985763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. AXVIII 834 (dále jen „dodavatel“) se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě, který je dodavatelem provozován na internetové adrese obchod.vipor.cz .  Účelem řádu je blíže rozvést zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a ustanovení obchodních podmínek dodavatele, kde je v čl. 7 upravena odpovědnost z vadného plnění.
  1. Uplatňovat práva z odpovědnosti za vady dle tohoto reklamačního řádu přísluší pouze kupujícímu, který je zároveň spotřebitelem. Tento řád se nevztahuje na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež jednala při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání
  2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li předmětem koupě již použité spotřební zboží, smluvní strany si ujednaly, že se doby pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na polovinu zákonné doby v souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku.
  3. Předchozí odstavec se nepoužije:
   1.  u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí spotřebitelem, nebo
   4.  vyplývá-li to z povahy věci.

  1. Nebudou-li vady zboží reklamovány u dodavatele v záruční době, pak práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou.
  2. Místem pro uplatnění vad je provozovna dodavatele na adrese VIPOR, s.r.o., ul.Vřesinská 2232, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00. Spotřebitel může reklamované zboží přinést osobně každý všední den v době od 07,00 do 14,00 hod., nebo může zboží na tuto adresu zaslat. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, takové zásilky dodavatel nemůže přijmout. V případě zasílání zboží je spotřebitel povinen zvolit takový způsob přepravy, aby zboží nebylo přepravou poškozeno ani jinak narušeno, zejména je povinen zboží ochránit pevným a neporušeným obalem. Za případné poškození během přepravy nenese dodavatel odpovědnost. K reklamovanému zboží je spotřebitel povinen přiložit kopii dokladu o koupi a dále je povinen srozumitelně popsat vady zboží a případně uvést, jak by měla být reklamace vyřízena. Pro rychlejší vyřízení věci se doporučuje vyjma jména, příjmení a adresy spotřebitele uvést i telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  3. Nároky spotřebitele při uplatňování vad vyplývají z platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  v platném znění, a to zejména následovně:
 2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že  dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  1. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil. Dodavatel dále nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka rovněž nevztahuje. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené běžným používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není  důvodem k reklamaci.
  2. V případě jakýchkoli dotazů ohledně reklamace spotřebitel může kontaktovat dodavatele na telefonním čísle 595 694 230 nebo 595 694 231 (každý všední den v době od 07,00do 14,00 hod.), případně na e-mailové adrese obchod@vipor.cz.

 

V Ostravě  dne 1.3.2014